DEN AUKTORISERADE REDOVISNINGSKONSULTEN – ett kvalitetssäkrat ekonomiproffs

Den auktoriserade redovisningskonsulten är i många fall det mindre företagets ekonomiavdelning och utför tjänster inom såväl redovisning som affärsutveckling och rådgivning. Det är redovisningskonsulten som upprättar den löpande redovisningen , deklarationer, bokslut och årsredovisning och som deltar i ekonomisk planering och budgetarbete. 

Den auktoriserade redovisningskonsulten ser till att kvaliteten i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen uppstår redan i produktionen. Därmed finns ett redan kontrollerat underlag för beslutsfattandet i företaget. Den fortlöpande kundkontakten under året, och inte bara i samband med revisionen en gång per år, medför vidare att redovisningskonsulten, som är väl insatt i företagets verksamhet, kan fokusera på ett framåtblickande och proaktivt perspektiv. 

AUKTORISATION – en offentlig kvalitetsstämpel för redovisningskonsulter 

Yrkesrollen som redovisningskonsult har kvalitetssäkrats genom införande av en auktorisation och utvecklingen av den nya standarden enligt Reko. För att bli auktoriserad krävs en ekonomisk utbildning på högskolenivå inom bl a företagsekonomi, juridik och beskattningsrätt. Dessutom krävs dokumenterad praktisk yrkeserfarenhet från arbete inom redovisning, beskattning och ekonomisk rådgivning.

 För att behålla sitt medlemskap och sin auktorisation måste den auktoriserade redovisningskonsulten:

 -       Genomgå regelbunden aktualitetsutbildning inom redovisning och beskattning.

-       Följa fastslagna etiska regler.

-       Följa kraven i Reko

-       Genomgå föreskriven kvalitetskontroll.

-       Inneha godkänd ansvarsförsäkring.

 Vart tredje år måste certifikatet för auktorisation som redovisningskonsult förnyas, vilket innebär att föreskriven aktualitetsutbildning måste vara genomförd. För att säkerställa att arbetet uppfyller kraven enligt Reko och god sed för redovisningskonsulter genomförs dessutom regelbunden kvalitetskontroll genom fysiska kontrollbesök utförda av SRF och Far.

ANSVAR

Auktorisationen av redovisningskonsulter Skapar ett tydligt utbud av kompetenta och Kvalitetssäkrade konsulter.

Genom auktorisationen tar SRF ansvar för Branschen och är den självklara bransch- Organisationen för kvalificerade redovisnings- Och ekonomikonsulter.

SRF-konsulten har en gedigen ekonomisk Utbildning och lång praktisk erfarenhet.

Förbundets etiska regler och krav på bland Annat ansvarsförsäkring och fortbildning gör Att företagaren får en trygg, seriös och ansvars- Kännande samarbetspartner.

FÖRTROENDE

För en småföretagare kan en bra ekonomiråd- givare vara skillnaden mellan misslyckande Och framgång.

Förtroendet och tryggheten utgör basen för Samarbetet mellan företagaren och konsulten. Från den plattformen arbetar en auktoriserad redovisningskonsult.

Den auktoriserade redovisningskonsulten har en trygg resurs i sin branschorganisation som tillhandahåller utbildning, information, hjälpmedel och kompetens.

En auktoriserad redovisningskonsult är en kompetent partner som helt och hållet står på företagarens sida.